תקנון האתר

GO - מגוון פתרונות תזונה לספורטאים

תנאי שימוש - לאתר go.tnuva.co.il  

 1. כללי
  1. ברוכים הבאים לאתר go.tnuva.co.il (להלן "האתר"). האתר הינו בבעלות חברת תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ (להלן "תנובה") ומופעל על ידה. האתר משמש למכירה קמעונאית של מוצרים (כהגדרתן בסעיף 6.1 לתנאי שימוש אלה) וכממשק לקשר ישיר בין המשתמשים (כפי שהם מוגדרים למטה) לבין תנובה, ומאפשר רישום לאתר וניהול אזור אישי, במסגרתו יוכל המשתמש לרכוש את המוצרים, לקבל עדכונים שוטפים, הטבות, מבצעים וכיו"ב.
  2. אנא הקפד לעיין ולהתעדכן בתנאי שימוש אלה מאחר שעצם השימוש של כל אדם ו/או גוף הגולש ו/או צופה ו/או עושה שימוש בכל דרך אחרת, במישרין או בעקיפין באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו (להלן "המשתמש"), מהווים הסכמה מצד המשתמש לתנאי השימוש באתר, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות (להלן "מדיניות הפרטיות") בה ניתן לצפות כאן, כפי שיעודכנו מעת לעת (להלן "תנאי השימוש"), לפי שיקול דעת תנובה. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מסדירים את היחסים בין המשתמש לבין תנובה והם עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של תנובה. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.
  3. תנובה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו שינויים כאמור יכנסו לתוקף אופן מיידי. לפיכך, תנובה ממליצה למשתמש לעיין בתנאים אלה מעת לעת. שימוש המשתמש באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמתו לשינויים אלו. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינויים, עליו להימנע מהמשך שימוש באתר.
  4. נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע בכל מועד הינו הנוסח המפורסם באתר. תוקף תנאי השימוש הינו מצטבר ולא לחילופין ותנאי השימוש יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את תחולת זה. המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר לצרכים אישיים ובלתי מסחריים בלבד. חל איסור לעשות באתר ו/או בכל חלק ממנו שימוש למטרה שאיננה לצורך אישי או בלתי מסחרי. מובהר בזאת, כי השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש, נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי. לכל שאלה או בירור ניתן לפנות לשירות הצרכנים של תנובה באמצעות האתר go.tnuva.co.il, במייל  gomoked@tnuva.co.il או בטלפון חינם 1800-666-244.
   לא ניתן לבצע הזמנות דרך שירות הצרכנים. לשעות הפעילות של מוקד שרות הצרכנים ראה סעיף 10 להלן.
  5. שירותים נוספים. תנובה שומרת לעצמה את הזכות להציע שירותים נוספים באתר. מובהר כי ביחס לכל שירות קיים או עתידי יתכן ויהיו תנאים ו/או הוראות נוספות ו/או אחרות ("תנאים נוספים"). אלא, אם נכתב אחרת הוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות יחולו על השירותים הנוספים בנוסף לתנאים הנוספים ככל שיהיו כאלה.
  6. כל הודעה אשר תישלח על-ידי תנובה למשתמש וזאת על פי הכתובת כפי שמילא המשתמש בעת ההזמנה תיחשב כאילו הגיעה למענה לאחר 7 ימים מיום שנמסרה לדואר. אין באמור כדי לגרוע מהוראות סעיף 1.3.
 2. שימושים אסורים באתר
  1. ללא מתן הרשאה מתנובה, מראש ובכתב, המשתמש אינו רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושו באתר ובתוכן האתר:
   1. לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר.
   2. לבצע כל פעולה העלולה לשבש ו/או להאט ו/או להפריע לפעולת האתר ו/או למתן השירותים באמצעותו.
   3. להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה לאחור, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו.
   4. להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר.
   5. להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהו.
   6. לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.
   7. לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.
   8. שימוש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.
  2. אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתו של משתמש לאתר ואף לחשוף אותו לאחריות אזרחית ו/או פלילית, בהתאם להוראות כל דין.
 3. הרשמה ושימוש במידע
  1. הרישום לאתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש לתנובה ו/או שהצטבר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ו/או של צדדים שלישיים הקשורים במתן השירותים המוצעים במסגרת האתר, לרבות שוקבוק בע"מ, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
  2. כדי לבצע רכישות באתר, על המשתמש למסור פרטים אישיים כנדרש בדף ההרשמה, כגון: שם, דואר אלקטרוני, כתובת, מספר טלפון נייד וכיו"ב. על מנת להבטיח שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל תנובה להבטיח את ביצוע ההזמנה.
   במעמד הרכישה הנך מצהיר כי אתה עומד בתנאים המפורטים (בסעיף זה ובסעיף 6.14), ומוסר את פרטיך האישים  - מתייחס כי מדובר בפרטים של הצרכן ושהצרכן רשאי למסור פרטים אלה וכמובן שהוא מעל הגיל המתאים, הצהרת שקר היא עבירה פלילית וכפופה לסנקציות הקבועות בחוק.
  3. המשתמש רשאי לבחור להשתמש בחלק מהשירותים המוצעים באתר ("השירותים") ולא בכולם. כמו כן, ייתכן כי חלק מהשירותים אינם פעילים עדיין וכי שירותים אלה יועמדו לרשותך עם הפעלתם. יתכן שתנובה (לפי שיקול דעתה) תבחר להפסיק שירותים מסוימים הניתנים באתר ו/או את פעילות אתר בכלל.
  4. במהלך הרישום לאתר ייתכן ותתבקש לבחור בשם משתמש וסיסמה אישית אשר תזהה אותך בעת השימוש באילו מהשירותים המוצעים בו ("פרטי החשבון האישי"), לרבות הזמנת המוצרים.
  5. המשתמש מתבקש לנקוט בכל האמצעים לשמירה על הסיסמה והתשובות לשאלות המזהות בסוד, ככל שיהיו כאלה, ולפעול בהתאם להנחיות תנובה כפי שתהיינה מעת לעת, לרבות החלפת הסיסמה בסיסמה חדשה אקראית וקשה לניחוש ככל האפשר, בתדירות שתורה לו תנובה. תנובה לא תישא באחריות במידה ומסרת את הסיסמה לאחר. כל פעולה הנעשית באמצעות פרטי חשבון המשתמש של המשתמש יחשבו ככאלה שנעשו על ידי אותו משתמש והמשתמשים מוותרים על כל טענה בקשר עם האמור.
  6. לאחר הזנת כל הפרטים לצורך ביצוע ההזמנה, ולאחר קבלת אישור חברת כרטיס האשראי על ביצוע ההזמנה ועמידת המשתמש ביתר הוראות תנאי השימוש, יסופקו המוצרים לכתובת שהזין המשתמש, ככל שהינה בטווח ההפצה של תנובה ו/או ספקי המשנה שלה (ראו סעיף 7 להלן).
  7. ההזמנה תירשם במחשבי תנובה. בתום ההזמנה יישלח למשתמש אישור בדואר אלקטרוני אודות ביצוע ההזמנה. יובהר ויודגש, כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה כלשהי ואינו מחייב את תנובה. להסרת ספק, רישומי מחשב עיבוד הנתונים של תנובה, המנהלת רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהם. תנובה תספק מסמך בכתב שהוא מהווה אישור ההזמנה עם הפרטים המהותיים לעסקה לאחר אישור התשלום ו\או בעת קבלת המשלוח.
  8. על המשתמש להקפיד על מסירת פרטים מדויקים ונכונים, על-מנת שהשימוש באתר יתאפשר במהירות וללא תקלות. מובהר בזאת, כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין, מהווה עוולה אזרחית ואף עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לתנובה ו/או כל מי מטעמה עקב כך.
  9. להסרת ספק מובהר, כי אספקת המוצרים מתבצעת באמצעות שליחים עצמאיים. מעקב אחר סטטוס ההזמנה מבוצע באמצעות חברת שוקבוק בע"מ (להלן " שוקבוק"). לקוח המבצע הזמנה באתר נותן את הסכמתו המפורשת להעברת מידע כמפורט בתנאי שימוש אלה לשליח ו/או שוקבוק וקבלת טלפון ו\או מסרונים (SMS) אודות השליחות מגורמים אלה למספר הנייד שיזין בעת ביצוע הזמנה באתר, לרבות קבלת לינק באמצעות מסרון למספר הטלפון הנייד.
 4. בעלות וזכויות קניין רוחני
  1. האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ"ב (להלן "התוכן" או "התכנים") מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים. חל איסור מוחלט על המשתמש להכניס שינויים, לבצע הליך הנדסה לאחור, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של תנובה, מראש ובכתב.
  2. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של תנובה או של צד שלישי, אשר הרשה לתנובה להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לתנובה בלעדית (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סמני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור תנובה לכך, מראש ובכתב.
  3. מבלי לגרוע מהאמור, שם החברה וסימני המסחר שלה, לרבות כפי שהם מופיעים באתר, הם קניינם הבלעדי של תנובה ואין לעשות בהם כל שימוש.
 5. תוכן האתר ופרסומות
  1. בתנאי השימוש, במדיניות הפרטיות, המונח "תוכן" או "תכנים", משמעם: כל תוכן, לרבות ומבלי לגרוע, טקסט, קישורים (Hyperlinks), עיצוב, איורים, תמונות, גרפיקה, תוכנות, גרפים, צליל, קטעי וידאו ו/או אודיו וכיו"ב.
  2. האתר בכללותו, כולל כל התכנים המופיעים בו מוצעים לציבור ולמשתמש כמות שהם (As Is). כוונת תנובה היא שהתוכן המופיע באתר יהיה נכון ומדויק ואולם, יתכן והתוכן אינו שלם ולחלופין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות בתוכן.
  3. תנובה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, לשנות בכל עת את האתר, המידע והשירות במסגרתו, ובכלל זה על-ידי הוספה, גריעה, הפסקה או הגבלה, שינוי מבנה האתר, היקפם וזמינותם של המידע והשירות המוצעים בה וכל היבט אחר הכרוך באתר, בשירות ותפעול, ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר, כי למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי תנובה בגין האמור.
  4. באתר עשויים להיות מוצגים, תוכן, פרסומים, פרסומות, כתבות, מידע, שירותים, , מוצרים ו/או כל תוכן אחר של צדדים שלישיים ו/או מטעמם, בין באמצעות הפניית המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים ו/או באמצעות הצגתם של אלו באתר (להלן "תוכן של צד שלישי"). מבלי לגרוע מהאמור, השימוש של המשתמש בתוכן של צד שלישי הינו בכפוף לתקנון ו/או תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, ככל שאלה קיימים. מובהר, כי כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה, הצעה, אינפורמציה, שירות ו/או כל תוכן אחר בתוכן של צד שלישי, הינם של אותו צד שלישי ותנובה אינה מעורבת ביצירתם, עריכתם ו/או הפעלתם.
  5. נוסף על האמור, באתר עשויים להיכלל גם קישורים ('לינקים') לאתרי אינטרנט אחרים, אשר אינם מופעלים על-ידי תנובה. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. קישורים אלה אינם בשליטתה של תנובה והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים. ככל שהאתר מכיל קישורים אלה, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של תנובה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם. תנובה אינה אחראית לכל תוצאה אשר תיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. עוד מובהר, כי תנובה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים וכי תנובה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
  6. כל שימוש בתוכן האתר, לרבות בתוכן המסופק על ידי תנובה ו/או בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד תנובה בקשר לתוכן באתר, לרבות לתוכן המסופק על ידי תנובה ו/או לתוכן של צד שלישי וכן, לרבות תוכן לגבי  המוצרים ו/או מבצעים, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור. תנובה מציעה למשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצרים ו/או השירות אותו הוא מעוניין לרכוש, ובכל מקרה המשתמש מוותר ויהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.
  7. תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של המוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר מפורשות אחרת. ככל שהמשתמש זיהה ו/או חשד כי קיים פער בין נראות המוצרים  המבוקשים בפועל לבין המוצרים המופיעים באתר, בצמוד לתיאור המוצרים המבוקשים, יוכל המשתמש לפנות לתנובה אשר תפעל לתקנו בהקדם, בהתאם לצורך. בכל מקרה, הפירוט המופיע בתיאור המוצרים גובר על תצלומן.
  8. האתר עשוי לעשות שימוש בקובצי "עוגיות/קוקיס" (Cookies), קבצים אשר באמצעותם נאסף מידע אנונימי לצורך התפעול השוטף והתקין של האתר, לאימות פרטים, אבטחת מידע וכדי להתאים את תוכן האתר להעדפות משתמשים אישיות וכך להקל על שימוש בו.
  9. נוסף על כן, ייתכן כי המידע אשר ייאסף באמצעות הקוקיס ישמש לצורך הצגת מודעות או הצעות למוצרים ולשירותים שונים של תנובה או של חברות הקשורות עמה בעת שימוש באתר ו/או בשירותים נלווים המופעלים דרכו.
  10. הקוקיס הינם קבצי טקסט הנוצרים עם השימוש באתר, בהנחה שהגדרות המכשיר של המשתמש מאפשרות זאת. חלק מהקוקיס יפקעו כאשר המשתמש יסגור את האתר וייתכן כי אחרות יישמרו על גבי הזיכרון במכשיר. מובהר כי בכל עת, באפשרות המשתמש למחוק את הקוקיס מהמכשיר שברשותו, אך מוצע לעשות כן רק אם המשתמש משוכנע כי אינו מעוניין שהאתר, התוכן והשירותים המוצעים בו יותאמו להעדפותיו. מאחר שהקוקיס נועדו להקל על המשתמש את הצורך להזין פרטים אישיים ונתוני זיהוי בכל הפעלה או שימוש באתר, אזי שיש להיזהר מלמחוק אותם, אלא אם המשתמש דאג לשמור את הפרטים המזהים הדרושים במקום ידוע ומאובטח.
  11. למידע נוסף על שימוש ב- Cookies באתר, אנא עיינו במדיניות הפרטיות של תנובה באתר.
 6. המוצרים ואופן הרכישות
  1. האתר מציע למשתמשים אפשרות רכישה מתוך מגוון מוצרים , לרבות מארזים של חטיפים או אבקות ועוד. מובהר בזאת, כי תנובה רשאית בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי להוסיף או לגרוע ממגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר,  וכן לקבוע את אופן מכירתם, ומחירם, לרבות דמי משלוח. להסרת ספק,  מלאי המוצרים, כולו או חלקו, עשוי להיות מוגבל בזמן, ולמשתמש ו/או לכל מי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי תנובה בשל כך.
  2. המחיר הקובע הינו המחיר כפי שמופיע באתר, במועד אישור ההזמנה. מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי המוצרים לפני תום הליך בחירתם על-ידי המשתמש, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים. להסרת ספק, ככל שהמשתמש הזמין מוצרים ובין מועד הזמנתו למועד אספקתו ישתנה מחירם, המחיר הקובע שעל פיו יחויב המשתמש יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה על-ידו.
  3. המוצרים המוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף (ולא אזל במלאי) במועד אישור ההזמנה על-ידי הלקוח. מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).
  4. האחריות לבדיקת מחירי השוק של המוצרים טרם רכישתם חלה על המשתמש בלבד, ולפיכך ממליצה תנובה למשתמשים לבצע בדיקה של מחירי השוק טרם ביצוע כל פעולה באתר ולפני רכישת המוצרים באתר.
  5. באמצעות האתר ניתן לרכוש מוצרים עד גמר המלאי. היה ולאחר המכירה התברר כי המוצרים אזלו מהמלאי בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ביצוע ההזמנה, תנובה תודיע למשתמש כי המוצרים אינם במלאי. במקרה שכזה תנובה תודיע למשתמש על ביטול מכירת אותם מוצרים, או לחלופין תציע לו מוצרים אחרים.
  6. המוצרים המוצעים למכירה באתר מלווים בתמונות אשר נועדו לדמות בצורה הקרובה ביותר את המוצרים עצמם, בתיאור קצר , לשונית רכיבים  ובהצגת מחירם. במקרה של פער או הבדל בין התצלום לבין תיאור המוצרים, יגבר תיאור המוצרים המילולי על התיאור הנשקף מהתצלום.
  7. תנובה משקיעה מאמצים רבים כדי שפרטי המוצרים המופיעים למכירה באתר יהיו מעודכנים באופן רציף ומדויק. היה ומחמת טעות שבתום לב, המוצרים אותם קיבל המשתמש, אינם תואמים את המוצרים המופיעים באתר, תינתן למשתמש האפשרות לבחור בין לקבל במקומם את המוצרים אותם הזמין, ככל שקיימות במלאי תנובה וניתן לספקם בפועל, לבין ביטול הרכישה וקבלת כל הסכומים שנגבו ממנו בגין המוצרים.
  8. התשלום באתר יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי המונפקים על-ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות והפועלות בארץ בלבד, למעט pay pal ו\או כרטיסי אשראי שאינם מותאמים לתשלום כאמור, ובכפוף לכך שחברות אלו מתירות את ביצוע התשלומים ברשת האינטרנט ולמשתמש. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים בתנובה בעת מועד ההזמנה.  
  9. כל נושא השימוש וסליקת כרטיסי האשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן ומאובטח באמצעות צדדי ג' לרבות חברת סליקת אשראי חיצונית, העושה שימוש בשיטות הצפנה חדישות ועל-ידי מנגנוני הצפנה אשר הינם בהתאם לתקנים בינלאומיים.
  10.  על אף האמור לעיל, תנובה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שתבחר, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי. תנובה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, בכל עת וכפי שהיא תמצא לנכון.
  11. הזמנה של מוצרים באתר יכול שתחייב את המשתמש גם בדמי משלוח, נוסף על תשלום עבור המוצרים עצמם כפי שיצוין באתר. מובהר, כי תנובה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.
  12. כדי לבצע רכישות באתר, על המשתמש למסור פרטים אישיים כאמור בסעיף 3.2 לעיל.
  13. באחריות המשתמש להימצא בבית במועד השליחות שתואם עימו במידה והלקוח אינו בבית השליח יניח את המוצרים מחוץ לדלת ויעדכן את המזמין... למרות האמור לעיל, ההספקה היא בכפוף לזמינות המוצרים.
  14. מבלי לגרוע מכלליות תנאי שימוש אלה, להלן יפורטו התנאים המצטברים לצורך רכישת המוצרים באתר, אשר המשתמשים נדרשים לעמוד בהם:
   1. משתמשים בני 18 ומעלה בעלי תעודת זהות ישראלית או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
   2. משתמשים בעלי כרטיס אשראי ישראלי תקף, תיבת דואר אלקטרוני ואמצעי התקשרות בישראל (טלפון נייד).
   3. משתמשים המצויים בטווח שירות המשלוחים של תנובה ו/או ספקי המשנה שלה.
  15. למען הסר ספק מובהר, כי לתנובה נתונה הרשות בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי למנוע ממשתמשים גישה לרכישת המוצרים ו/או לבטל את רישומם באתר לרבות ביטול ההזמנה, היה והתנהגותם אינה הולמת ו/או ביצעו שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, לרבות אי ציות לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות ו/או ככל שכרטיס האשראי נחסם או הוגבל לשימוש.
  16. החזר כספי יינתן בהתאם להוראות החוק, ובהתאם לאמצעי התשלום בו בוצעה העסקה. החזר כספי לכרטיס האשראי יוחזר אך ורק לכרטיס האשראי באמצעותו שולמה הרכישה ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. ככל שהמשתמש שילם דמי משלוח, סכום זה לא יוחזר עם ביטול העסקה.
  17. שימוש ומימוש קופונים :
   1. הקופון ניתן למימוש באתר GO, שכתובתו: go.tnuva.co.il
   2. ניתן להשתמש בקופון אחד בכל רכישה, ללא כפל מבצעים וללא כפל הנחות.
   3. הקופון אינו ניתן להמרה לכסף.
    1.    4. הקופון מוגבל לרכישת עד 2 מוצרים בלבד.
   4. נציין כי מעת לעת חברת תנובה עשויה להוציא קופונים עם תנאים שונים אשר יופיע לצד הקופון
   5. הקופון אינו ניתן לשימוש ברכישת ערכת התנסות וערכה לאלופים
   6. תנובה תהיה רשאית למנוע ממשתמש שימוש בקופון, לצמיתות או באופן זמני, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שהיא, לרבות אם תנובה תסבור שהמשתמש הפר את תנאי הקופון ו/או עתיד להפר הוראות דין ו/או עשה שימוש בקופון שלא למטרה שלשמה נוצר ו/או כדי להטעות אדם אחר ו/או כדי לגרום לנזק לצד שלישי – וזאת ללא הנמקה, ללא צורך בהודעה ומבלי שתחוב באחריות בקשר לכך.
   1. אזורי אספקה, מועדי אספקה, הובלה ומשלוח
    1. אספקת המוצרים שהוזמנו באתר ואשר התמורה בגינן שולמה במלואה באמצעות כרטיס אשראי תיעשה על-ידי ספקי משנה (ראו סעיף 3.9 לעיל) לכתובת בישראל (המצויה בטווח שירות המשלוחים של תנובה) אותה הזין המשתמש בעת ביצוע ההזמנה ו/או הרשמתו לאתר, ובכפוף לכך כי זכותה של תנובה שלא לספק מוצרים כלשהם, וזאת בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי.
    2. להסרת ספק מובהר, כי השירות באתר ניתן בתחומי מדינת ישראל באזורים מסוימים בלבד, אשר יוגדרו על-ידי תנובה מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי.
    3. מובהר כי מועדי האספקה של תנובה יהיו בהתאם ליכולות האספקה שלה ושל ספקי המשנה שלה באותה עת, בהתאם לאמור בסעיפים 6 לעיל, ובכפוף לשיקול דעתה המלא והבלעדי, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד תנובה ו/או מי מטעמה בשל כך.
    4. תנובה לא תהא אחראית בגין עיכובים אשר אינם בשליטתה ו/או אשר מקורם בספקי המשנה ו/או במשתמש, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם המשתמש במועד האספקה או בסמוך אליו. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של תנובה לאספקת המוצרים.
    5. במידה שיתברר לתנובה כי היא אינה יכולה, בין בשל נסיבות פנימיות ובין בשל נסיבות חיצוניות, במסגרת אמצעיה ובהתאם לנהליה הרגילים, לספק את המוצרים למשתמש ולא ימצא פתרון המקובל על הצדדים, תהא תנובה רשאית לבטל את העסקה בכל מועד עד מועד אספקת המוצרים למשתמש . בוטלה העסקה כאמור לעיל, תשיב תנובה למשתמש את מלוא התמורה אשר שילם, אם שילם, ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והמשתמש לא יהא זכאי לפיצוי נוסף מכל סוג שהוא בגין ביטול העסקה כאמור.
    6. באחריות המשתמש כי הוא או מי מטעמו ימצא בבית בחלון הזמנים שתואם לאספקה מול השליח. מובהר בזאת, כי ככל שבעת מועד אספקת המוצרים, לא יהיה המשתמש ו/או מי מטעמו במען המצוין בהזמנת המוצרים, תנובה תוכל להשאיר את המוצרים ליד דלת ביתו והמשתמש יחויב בתשלום מלא.
    7. בעת אספקת המוצרים רשאית תנובה ו/או מי מטעמה לרבות ספקי המשנה שלה, לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצרים ו/או הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצרים.
    8. עיכוב במסירת המוצרים מכל סיבה שהיא לא יפטור את המשתמש מחובת התשלום בגין האספקה.
    9. אריזת המוצרים תיעשה כפי שתנובה תמצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, ולא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל כך כנגד תנובה ו/או מי מטעמה.
 7. ביטול עסקה
  1. משתמש הרוכש מוצרים באתר מודע ומסכים לכך שמדובר בעסקה לרכישת "טובין פסידים", אשר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 אינה ניתנת לביטול לאחר הזמנתה והגעתה למען שהזין באתר.
  2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככל שהמשתמש מעוניין לבטל את הזמנת המוצרים טרם קבלתן, הוא יהא רשאי לעשות כן בכפוף לאמור להלן: הזמנות שיתקבלו עד השעה 1659 (מציעה לשנות את השעה ל 16:45 כדי שיהיה זמן הגיוני לבצע ביטול ) ניתנות לביטול עד השעה 17:00 ביום ביצוע ההזמנה. הזמנות שיתקבלו לאחר השעה 17:00 ניתן לבטל עד השעה 16:00 ביום לאחר ביצוע ההזמנה;
  3. ביטול הזמנת המוצרים ייעשה על ידי המשתמש בהודעת מייל בדואר אלקטרוני gomoked@tnuva.co.il   או בטלפון לשירות הלקוחות, ויפורטו בה שמו המלא של המשתמש ופרטי מידע נוספים שיידרשו (להלן: "הודעת הביטול"), בהתאם לפרטי ההתקשרות המפורטים בסעיף 10.3 להלן.   
  4. מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים פתוחים/פגומים ו/או מקולקלים, בכפוף לכך שאלה לא נמסרו באופן פגום ו/או מקולקל על ידי תנובה. למען הסר ספק, ההחלטה בנושאים כאמור תהא מסורה לשיקול דעתה המלא והבלעדי של תנובה.
  5. במקרה שתתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים המסופקים או אי שביעות רצון, על המשתמש להודיע על כך למוקד שירות הצרכנים בתוך 3 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות הצרכנים יתאם עם המשתמש את ההשלמה ו/או ההחלפה ו/או ההחזרה של המוצרים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי למשתמש, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של תנובה ולפי העניין, וככל שמתחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין. מובהר, כי ככל שמוקד הצרכנים יהא סגור ו/או לא ניתן יהא לקבל ממנו מענה, המשתמש יודיע על כך לתנובה בכתובות המייל  gomoked@tnuva.co.il . יודגש כי החזרת המוצרים ו/או ביטול הזמנה כאמור בסעיפים לעיל, יהיו בהתאם ובכפוף להוראות הדין, לרבות אך לא רק חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות המותקנות מכוחו, חוק המכר, התשכ"ח-1968, חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו-1986 ו/או בכפוף למדיניות תנובה, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, כפי שתקבע מעת לעת. 
  6. מבלי לגרוע מהוראות תנאי שימוש אלה, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהא תנובה רשאית לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם המשתמש, גם במקרה בו נשלחה הודעה על ההזמנה למשתמש. התקשרות אשר בוטלה לא תזכה את המשתמש בכל סעד שהוא ולא יהיו למשתמש כל דרישות ו/או טענות ו/או תביעות כנגד תנובה:
   1. במקרה של השבתה או תקלה בפעילותו התקינה של האתר עקב "כוח עליון", ו/או עקב מקרה של תקלה מהותית במערכת המחשב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את תנובה, ו/או בכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת תנובה את פעילותו התקינה של האתר ו/או את אספקת המוצרים.
   2. במקרה בו לא עמד המשתמש בהתחייבות מהתחייבויותיו לרבות, אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין המוצרים שהזמין ו/או בכל מקרה בו מסר המשתמש פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים, לרבות במקרה של אי אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.
   3. בכל עת בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי ובלבד שתמסור על כך למשתמש הודעה טרם מועד האספקה. במקרה של ביטול לפי סעיף זה, לא יחויב המשתמש בתשלום סך ההזמנה.
 8. הגבלת אחריות
  1. תנובה עושה כל שביכולתה על מנת לספק למשתמש חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת.
  2. ידוע למשתמש, כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על-ידי תנובה במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (As Is ו- As Available). תנובה לא תישא בכל אחריות, מפורשת או משתמעת, בקשר עם האתר לרבות כל תוכן או שירות בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש.
  3. המשתמש מצהיר ומתחייב בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע לו שתנובה אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.
  4. תנובה, בעלי מניותיה, מנהליה וחברות בנות ו/או חברות אם ו/או חברות קשורות לתנובה ו/או כל מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע: 1) בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא; 2) הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו; 3) שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי תנובה ובין על ידי צדדים שלישיים; 4) כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים; 5) הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה; 6) נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכיו"ב בתוכן באתר.
  5. מובהר, כי שיבוש בקליטת פרטי המשתמש במחשבי תנובה מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה הקשורה לתנובה, לא יהווה עילה לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד המשתמש, וכך גם לעניין פעולת הזמנת מוצרים באתר אשר לא נקלטה במחשבי תנובה עקב שיבוש כאמור. להסרת ספק, המשתמש יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר ו/או לצד שלישי כלשהו בגין טעות שביצע המשתמש בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת מספר טלפון נייד, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיו"ב.
  6. למען הסר ספק מובהר, כי אחריות תנובה, ככל שניתן יהא להוכיח כי קיימת, תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצרים הפגומים בלבד.
  7. המשתמש מתחייב בזאת לציית להוראות כל דין העשויות לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלה.
  8. המשמש מתחייב, כי יפצה וישפה את תנובה ו/או כל מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום ו/או הוצאה, פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, לרבות מתוקף כל דרישה, תביעה, פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט, ועלויות הייעוץ המשפטי, הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או תנאי השימוש הייעודיים ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו תחויב תנובה ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש ו/או תנאי השימוש הייעודיים לתנובה אין אחריות לגביו.
  9. המשתמש מודע לכך שתנובה רשאית לשנות ו/או להפסיק ו/או לבטל בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, את פעילות האתר וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת על כך.
  10. בכל סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין כל תוכן באתר לבין תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, יגברו תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות לכל דבר ועניין.
  11. אין בהגבלת האחריות בסעיף זה כדי לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת המפורטת בתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות ו/או בתנאי השימוש הייעודיים.
 9. שעות פעילות האתר ומוקד שירות צרכנים
  1. הזמנה באתר אפשרית 24 שעות ביממה, למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת.
  2. פעילות מוקד שירות הצרכנים, הינן כדלקמן: ימים א' - ה' : 08:00 – 18:00.

לכל שאלה או בירור ניתן לפנות למוקד שירות הצרכנים באמצעות האתר go.tnuva.co.il או בדואר אלקטרוני gomoked@tnuva.co.il  

  1.  או ליצור קשר עם מוקד שירות הצרכנים בטלפון 1800-666-244. לא ניתן לבצע הזמנות דרך שירות הצרכנים, אך ניתן לבטל הזמנות כמפורט בסעיף 8.2 לעיל.
  2.  מובהר בזאת, כי ייתכן שיחולו שינויים במועדים המצוינים בתנאי שימוש אלה, לרבות שעות פעילות האתר ומוקד שירות הצרכנים, והכל בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של תנובה.

 1. סמכות שיפוט וברירת דין
  1. על כל שימוש באתר ו/או על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעים משימוש זה ו/או בכל הקשור או הנובע מהזמנת הקופסאות ו/או בכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר ו/או עקיף לאתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור ו/או הנובע מתנאי שימוש אלה תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו, והדין המהותי והפרוצדוראלי אשר יחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.
 2. שונות
  1. תנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם המלא בינך לבין תנובה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.
  2. אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.
  3. כל שיהוי, ויתור, ארכה, איחור או הימנעות מצד תנובה למימוש זכויותיה ו/או בדרישת קיום תנאי מתנאי שימוש אלה ו/או הסכמתה לסטות מתנאי השימוש לא יהוו תקדים, לא יחשבו לוויתור ו/או הסכמה מצד תנובה ואין להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר.
  4. תנאי השימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין תנובה

 

תקנון השתתפות בפעילות בעמוד הפייסבוק והאינסטגרם של תנובה GO

מהות הפעילות

בתאריך 8.03.2022 תערוך תנובה (להלן: "תנובה" או "עורכת הפעילות") פעילות "יום האישה" אשר במסגרתה יוזמנו  המשתתפים לשתף את סיפור הנחישות שלהן/ם ולזכות בקופוני הנחה לרכישת מוצרים באתר GO https://go.tnuva.co.il/ (להלן: "האתר").הכל על פי וכמפורט בהוראות תקנון זה להלן  (להלן: "הפעילות").

במסגרת הפעילות, יוזמנו המשתתפים להעלות סרטון, תמונה או תגובה בפלטפורמת אינסטגרם או בפייסבוק
של תנובה
 GOהמתארים את הנחישות שלהם באימון ומסבירים כיצד הם לא מוותרים לעצמם בזמן אימון.

  בתקופת הפעילות תקדם תנובה פוסטים בנכסים הדיגיטליים שלה המזמינים גולשים להשתתף בפעילות.

 1. הגדרות :

למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:

א. "עורכת הפעילות" – תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ

ב. "העוזרת לעורכת הפעילות" – מקאן תל אביב בע"מ.

ג. "משתתפ/ת" –  כל מי שישתתף בפעילות ובלבד שגילו  מעל גיל 18 , יש לו פרופיל פומבי באינסטגרם ו/או בפייסבוק .

ד. "מועמד/ת לקבלת הטבה" – משתתפ/ת המקיים את כל תנאי תקנון זה

ו . "הטבה "- קופון בשווי 20% הנחה לרכישה של כדי אבקות חלבון ומאגדות חטיפי חלבון באתר GO.

 1. תקופת הפעילות

א. הפעילות תערך ביום .8.3.2022 בין השעות 8:00 בבוקר ועד 22:00 בלילה.

בעמוד הפייסבוק והאינסטגרם של תנובה GO:

 בכתובות:

https://www.facebook.com/GObyTnuva

https://www.instagram.com/gobytnuva/

ב. מובהר בזאת כי עורכת הפעילות תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות ו/או להחליף ו/או להגדיל ו/או להקטין  את כמות ההטבות העומדות לחלוקה ו/או לבטל את כלל הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3. אופן ההשתתפות בפעילות

א. בפעילות יהא רשאי להשתתף גולש/ת רשומ/ה בפלטפורמת האינסטגרם והפייסבוק.

ב. המשתתף בפעילות יעלה סרטון, תמונה או תגובה בפלטפורמת אינסטגרם או בפייסבוק של תנובה  GO המראים את הנחישות שלהם באימון ומסבירים כיצד הם לא מוותרים לעצמם בזמן אימון.

ג. המופיע/ה בתמונה ו/או בסרטון הפעילות, חייב להיות הגולש/ת שמחזיק/ה בעמוד האינסטגרם הפומבי.

ד. משתתפ/ת מתחייבים בעצם השתתפותם בתחרות, כי התמונות או הסרטונים שהעלו מקוריים ואין בצילומים הפרה
של זכויות יוצרים. צילומים או סרטונים שיש בהם פגיעה בזכויות יוצרים יפסלו ולא ישתתפו בפעילות.

תמונות או סרטונים הפוגעים ברגשות הציבור, בעלי אופי טורדני, עוין, גזעני, בעלי אופי בלתי חוקי ו/או המהווים לשון הרע על אדם או פוגעים בפרטיותו ייפסלו ולא ישתתפו בפעילות.

ו. הפעילות פתוחה לנשים וגברים כאחד.

 1. ההטבה
 • לאחר העלאת הסיפור תשלח למשתתף באמצעות חשבון האינסטגרם ו/או  הפייסבוק הודעה פרטית עם קוד הקופון למימוש ההטבה.
 • מימוש ההטבה יהיה באמצעות הזנת קוד קופון באתר תנובה GO.
 • מימוש ההטבה מוגבל עד ליום ה-  12.3.22.
 • ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. ההטבה לא ניתנת לשינוי להחלפה או להמרה.
 • קופון ההטבה ניתנת לשימוש חד פעמי וללא כפל קופונים.

5. פרסום מקבלי ההטבה

עורכת הפעילות והעוזרת לעורכת הפעילות שומרות לעצמן את הזכות לפרסם את שמות המשתתפים, תמונותיהם, פרטיהם כפי שמוצגים באינסטגרם ובפייסבוק, והתמונות, הסירטונים והתגובות שהעלו, בכל אמצעי מדיה ובכל עת שימצאו לנכון

.

6. אחריות ושיפוי

א. ההשתתפות בפעילות, לרבות צילום הסרטון, התמונות , התגובות  והעלאתן לרשתות החברתיות  וכל הנובע מן הפעילות הינה באחריותה הבלעדית של המשתתפ/ת, ועורכת הפעילות ו/או העוזרת לעורכת הפעילות לא ישאו באחריות בגין כל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה שייגרמו למשתתפ/ת, ו/או לצד ג' הקשורים במישרין ו/או בעקיפין לפעילות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי עורכת הפעילות ו/או העוזרת לעורכת הפעילות לא תהינה אחראיות באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות שבגינה לא נקלטו פרטי המשתתפ/ת במערכת, ולא תהינה אחראיות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים עקב תקלה ו/או טעות כאמור.

ב. המשתתפ/ת פוטר/ת בזאת את עורכת הפעילות ו/או, העוזרת לעורכת התחרות את מנהליהן, את עובדיהן ואת מי מטעמן, מכל טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר עם הפעילות, ההשתתפות (או אי ההשתתפות) ו/או זכייה בה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם. המשתתפ/ת מצהיר/ה כי התחייבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לשינוי או לביטול.

ג. המשתתפ/ת ישאו בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ותפצה ו/או תשפה, לפי העניין, את עורכת הפעילות ו/או העוזרת לעורכת הפעילות ו/או את מנהליהן ו/או עובדיהן ו/או מי מטעמן, מיד עם דרישתן הראשונה לעשות כן, בגיל כל נזק (לרבות, אך לא רק, נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן והוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה ו/-או דרישה ו/או תביעה, הנובעת ממעשה ו/ או ממחדל שלא כדין, הקשורים בדרך כלשהי למצג ו/או התחייבות שנתן על פי הוראות תקנון זה ו/או הפרה במישרין ו/או בעקיפין של איזו מהוראות תקנון זה.

7. מדיניות פרטיות

א. המשתתפ/ת מאשר/ת כי בעצם השתתפותו בפעילות הוא/היא מסכים/ה לכך שכל הפרטים אשר נמסרו ו/או יאספו במהלך הפעילות, ופרטיו האישיים (להלן: "המידע") ישמשו את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לצורך ניהול הפעילות.  המשתתפ/ת מאשר/ת ומסכים/ה לכך שמסירת המידע על ידו נעשית על פי רצונו החופשי ובידיעה שהמידע ישמש לצורך כאמור.ב. הפעילות נשואת תקנון זה עשויה להיות מסוקרת בפלטפורמות ובאמצעי תקשורת שונים, לרבות לצורך קידום מכירות. בהשתתפותו/ה בפעילות מביע/ה המשתתפ/ת את הסכמתו/ה הבלתי חוזרת והבלתי מותנית לפרסום הסטורי ולסיקור השתתפותו/ה בפעילות ו/או פרסום הסטורי בעמודי הפייסבוק, והאינסטגרם של תנובה ו/או באמצעי תקשורת שונים, ללא כל תמורה, והוא מוותר על כל טענה בהקשר זה, לרבות טענה לזכות מוסרית כלשהיא.

8. פרשנות

א. המבוא לתקנון וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

ב. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

ג. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.

ד. בתקנון זה, לשון יחיד משמע גם לשון רבים ולהיפך, ולשון נקבה משמע גם לשון זכר, ולהיפך, לפי המקרה.

 

9. שונות

א. עצם ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה ואישור מטעם המשתתפ/ת כי הם מסכימים להוראות תקנון זה ומקבלת על עצמה את כל הוראות ותנאי התקנונים כאמור, וכן פוטר/ת את עורכת הפעילות העוזרת לעורכת הפעילות ו/או מי מטעמן מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם הפעילות ו/או פרסום התוכן בקשר עם הפעילות על ידי עורכת הפעילות ו/או העוזרת לעורכת הפעילות ו/או בקשר עם אתר הפייסבוק, ו/או עם יתר המשתתפים והגולשים באתר פייסבוק, בלא יוצא מהכלל. הוראות התקנונים יחולו על כל שימוש שיעשה ע"י המשתתף בפוסט התחרות ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתתף ליתר המשתתפים בפעילות ו/ ו עורכת הפעילות ו/או העוזרת לעורכת הפעילות ו/או מי מטעמן.

ב. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תקנון זה ו/או לשנותו מפעם לפעם ולהפסיק את התחרות בכל עת, וכל זאת בשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין. הודעה בדבר שינויים כאמור תתפרסם באתר התחרות בסמוך לזמן השינוי.

ג. בכל שאלה שתתעורר במהלך הפעילות, בנוגע לכל תקלה ו/או מצב לא צפוי כלשהו, תהיה העוזרת לעורכת הפעילות הפוסקת הסופית, ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

ד. על תקנון זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד .

ה. הפעילות ו/או תקנון זה אינם מהווים הצעה מאת עורכת התחרות או העוזרת לעורכת התחרות לציבור בכלל או למשתתף כלשהו, והם אינם אלא הזמנה מטעם עורכת התחרות לכל משתתף להציע לעורכת התחרות את השתתפותו, וזאת באופן ובתנאים המפורטים בתקנון זה.

ו. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לבטל/לשנות/לדחות לאלתר את הפעילות לכל מועד אחר ובכל מועד (לרבות לאחר תחילת הפעילות) וזאת לשיקול דעתה הבלעדי.

 

עדכון אחרון   6.3.22